Arianne Baggerman: Over leven, lezen en schrijven – de bandbreedte van boekgeschiedenis

 

Arianne Baggerman
Over leven, lezen en schrijven
de bandbreedte van boekgeschiedenis

Vossius UvA / AUP, januari 2011

softcover, 32 pagina’s, 21 x 15 cm
ISBN 9789056296711, verkoopprijs € 8,50

te koop bij bol.com

Arianne Baggerman (1959) werd in 2009 benoemd als bijzonder hoogleraar in De geschiedenis van uitgeverij en boekhandel aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Haar oratie, uitgesproken op 5 november 2010, had als onderwerp: Heeft het gedrukte boek nog toekomst?

De tekst van deze oratie verscheen in de Oratiereeks, uitgegeven door de Vossiuspers, een imprint van de Amsterdam University Press.

Heeft het gedrukte boek nog wel toekomst? Deze vraag is ouder dan men wellicht vermoedt, maar op dit moment wel actueler dan ooit. In deze oratie worden de grenzen verkend van het hedendaagse debat over de boekcultuur, bepaald door de apologeten van de digitalisering, die moeizame lezers blijken. Het gaat in op verleden, heden en toekomst van het boek, zoals gefantaseerd in utopieen en imaginaire reisverslagen, beleefd in dagboeken en herinnerd in autobiografieen, geschreven vanaf de zestiende eeuw. Met behulp hiervan belicht Arianne Baggerman de andere kant van de droom van de universele bibliotheek: de behoefte aan overzicht, selectie en desnoods het vernietigen van een teveel aan informatie.

Arianne Baggerman houdt zich bezig met de veranderende plaats van het boek in de periode 1650-1900 binnen een brede cultuurhistorische context. Daarbinnen geeft zij behalve aan auteurs, uitgeverij en boekhandel ook veel aandacht aan de rol van lezers, hun leesgedrag, lectuurconsumptie en de receptie van hun lectuur. Daarnaast doet zij onderzoek naar ontwikkelingen in het schrijven, publiceren en lezen van egodocumenten vanaf de zestiende eeuw. Zij is de auteur van Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (1993); Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw (2001) en co-auteur van De wondere wereld van Otto van Eck. Cultuurgeschiedenis van de Bataafse revolutie (2009).

Boeketje boekwetenschap – extra uitgave van de Dr. P.A. Tiele-Stichting

Arianne Baggerman, Paul Hoftijzer, Gerard Unger, Adriaan van der weel
Boeketje boekwetenschap
over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen

Dr. P.A. Tiele-Stichting / Amsterdam University Press (AUP), april 2011

softcover, 32 pagina’s, 21 x 15 cm
ISBN 9789089643209, verkoopprijs € 14,50

te koop bij bol.com

In Boeketje boekwetenschap laten de vier Tiele-hoogleraren in kort bestek zien hoe rijk, gevarieerd en breed het terrein van de boekwetenschap is: van onderzoek naar de functie en ontwikkeling van boeken, teksten en letters tot de vraag of schrijven, drukken en lezen van boeken (on)-natuurlijk is. Paul Hoftijzer neemt ons mee op zijn speurtocht naar de herkomst en geschiedenis van oude boeken in de Bibliotheca Thysiana. Aan de hand van Arianne Baggerman betreden wij de wereld van de negentiende-eeuwse voorgedrukte dagboeken. Gerard Unger laat zien wat een schitterend typografisch product de huidige papieren krant is. En Adriaan van der Weel vraagt zich af of lezen terrein verliest, nu binnen een en hetzelfde digitale medium tekst naast fotografie, film, radio en televisie de aandacht moet zien vast te houden.

– Deze extra Tiele-publicatie werd op 27 april 2011 gepresenteerd op het symposium Waardevol digitaal!, omdat tijdens deze bijeenkomst de tiende Tiele-lezing werd uitgesproken.

Arianne Baggerman (Schiedam 1959) is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van uitgeverij en boekhandel vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit van Amsterdam.

Paul hoftijzer (Voorburg 1954) is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit Leiden.

Gerard Unger (1942) is bijzonder hoogleraar typografische vormgeving vanwege de Dr. P.A. Tiele-stichting aan de Universiteit Leiden.

Adriaan van der weel (1953) is bijzonder hoogleraar in de moderne geschiedenis van het boek (met name in de negentiende en twintigste eeuw) en van de bedrijfseconomische en technische ontwikkeling van de boekensector vanwege de Dr P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit Leiden.

 

Redevoering Komrij beschikbaar als bibliofiele uitgave

Gerrit Komrij
De crisis in de bibliofilie

(beperkte oplage, niet in de reguliere handel)

Museum Meermanno | huis van het boek, Den Haag, februari 2011

verkoopprijs €12,50


De redevoering De crisis in de bibliofilie, die Gerrit Komrij op vrijdag 19 november 2010 hield bij de opening van de tentoonstelling ‘Het ideale boek. Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010’, is in boekvorm verschenen in een oplage van 250 exemplaren, waarvan 200 voor de verkoop.

Ontwerp: Arthur Reinders Folmer (Studio Tint), Den Haag, druk Lenoirschuring, Amstelveen.

Het boekje kost 12,50 euro. Vrienden van het museum betalen 10 euro.

Over dit boekje werd geschreven door…

Tiele-lezing 2010 ‘De trage acceptatie van snelle media’

Jos de Haan
De trage acceptatie van snelle media

Amsterdam University Press (AUP), april 2010

cahiersteek, 32 pagina’s, 21 x 15 cm
ISBN 9789089642370, verkoopprijs € 14,50

te koop bij bol.com

Op 22 maart 2010 sprak Jos de Haan de negende Tiele-lezing uit tijdens het symposium ‘Hoe doen zij het?’ dat de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak in samenwerking met de Dr. P.A. Tiele-Stichting organiseerde in theater Diligentia, te Den Haag.

Vrijwel iedere Nederlander heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en surft op het web. We bellen, mailen en twitteren wat af, we zijn bezig met e-shoppen, games, muziek en films. Meer en meer kan informatie via het web worden verspreid, geconsumeerd én geproduceerd. Het schrijven op papier en het lezen van gedrukte kranten en boeken loopt terug, maar zal het verdwijnen?
De nieuwe media mogen snel zijn, brede acceptatie ervan lijkt met enige traagheid te komen. De verspreidings- en gebruikspatronen van digitale technologie onder de bevolking blijken namelijk niet eenduidig. Tussen technofiele voorlopers en technofobe achterblijvers bevindt zich een grote groep die de elektronische snelweg bedachtzaam betreedt, terwijl jongeren juist intens genieten van alles wat de mobiele jeugdcultuur ze biedt. Naar verwachting zullen we het komende decennium dan ook leven met de rijkdom van oude en nieuwe media naast elkaar.

De Tiele-lezingen worden sinds 2002 jaarlijks gehouden. Het is een activiteit van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, die als doelstelling heeft: de bevordering van de boekwetenschap in Nederland.

Jos de Haan (1960) is hoofd van de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur (TMC) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en sinds 1 september 2006 bijzonder hoogleraar ICT, Cultuur en Kennissamenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer over de serie uitgaven van de Tiele-lezingen

Tiele-lezing 2009: Centraal Boekhuis

Cortenraad_Centraal-Boekhuis
• Hans Willem Cortenraad
Centraal Boekhuis
logistiek van boeken in veranderend perspectief

Amsterdam University Press, maart 2009

cahiersteek, 32 pagina’s, 21 x 14,8 cm
ISBN 9789089640963, verkoopprijs € 14,50

te koop bij bol.com

Tekst van de achtste Tiele-lezing, uitgesproken op 24 maart 2009. Hans Willem Cortenraad (1961), algemeen directeur van Centraal Boekhuis, ging in op de historie, huidige betekenis en  toekomst van het Centraal Boekhuis als logistiek dienstverlener voor het boekenvak.

Wat is het effect van innovatie op de boekenbranche in het algemeen en op de supply chain in het bijzonder? De historie van Centraal Boekhuis gaat terug tot 1871 en sindsdien is het de partner van ondernemers in het boekenvak. De onderneming is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienstverlener. Centraal Boekhuis levert diensten aan uitgevers, boekverkopers en derden op het gebied van distributie, vervoer en informatievoorziening. Nu de drager van het geschreven woord niet meer alleen is voorbehouden aan het fysieke boek en de digitalisering sterk in ontwikkeling is, is het de vraag welk effect dat zal hebben op het traditionele distributiekanaal van auteur tot consument. Welke bedreigingen, maar bovenal welke kansen zal deze evolutie bieden voor de sector? Verleden, heden en toekomst van de veranderende supply chain komen aan bod. Lezen zal altijd blijven bestaan, hoe en welke drager we er voor gebruiken zal bepalend zijn voor de toekomst van Centraal Boekhuis.

De Tiele-lezingen worden sinds 2002 jaarlijks gehouden. Het is een activiteit van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, die als doelstelling heeft: de bevordering van de boekwetenschap in Nederland.

Meer over de serie uitgaven van de Tiele-lezingen